• Giáo trình Phương pháp dạy học môn Sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Phương pháp dạy học môn Sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Phương pháp dạy học môn sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1) gồm có 2 phần, bao gồm phương pháp dạy học môn sinh học lớp 6 và phương pháp dạy học môn sinh học lớp 7. Phần phương pháp dạy học môn sinh học lớp 6 gồm có 4 chương như sau: Chương 1 vị trí, nhiệm vụ Sinh học 6 (thực vật); chương 2 cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 6;...

   127 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Giáo trình Phương pháp dạy học môn Sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Phương pháp dạy học môn Sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Phương pháp dạy học môn sinh học ở trung học cơ sở (Tập 1): Phần 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học môn sinh học lớp 7. Phần này gồm có 4 chương như sau: Chương 1 vị trí, nhiệm vụ Sinh học 7 (động vật) ở trường THCS; chương 2 cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 7; chương 3 sự hình thành và phát triển các...

   100 p iemh 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 7: Hồi quy - Tương quan

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 7: Hồi quy - Tương quan

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 7: Hồi quy - Tương quan. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Phân tích tương quan; hệ số tương quan mẫu; tính hệ số tương quan tuyến tính mẫu và tìm phương trình hồi quy tuyến tính mẫu; phân tích hồi quy; phương pháp bình phương bé nhất; đường thẳng hồi quy tuyến tính;... Mời...

   73 p iemh 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 2: Biến ngẫu nhiên. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Khái niệm biến ngẫu nhiên; biểu diễn biến ngẫu nhiên; hàm phân phối biến ngẫu nhiên; hai biến ngẫu nhiên rời rạc độc lập; hàm của biến ngẫu nhiên; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p iemh 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 4: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 4: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 4: Lý thuyết mẫu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Tổng thể và mẫu; mẫu ngẫu nhiên, mẫu cụ thể; các kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên; trình bày mẫu cụ thể; trung bình mẫu ngẫu nhiên; tỉ lệ mẫu ngẫu nhiên; phương sai mẫu ngẫu nhiên; cách tính các đặc trưng mẫu cụ...

   41 p iemh 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Ước lượng điểm; ước lượng khoảng tin cậy; khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể; xác định kích thước mẫu đối với ước lượng tỷ lệ; tính độ tin cậy đối với ước lượng tỷ lệ;... Mời...

   39 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp lặp, chỉnh hợp không lặp, hoán vị, tổ hợp; phép thử và biến cố, các loại biến cố, mối quan hệ và các phép toán giữa các biến cố, tính chất của các...

   69 p iemh 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: giới thiệu về kiểm định giả thuyết; kiểm định giả thuyết về một giá trị trung bình; kiểm định giả thuyết về một tỷ lệ; kiểm định giả thuyết về hai giá trị trung bình; kiểm định giả thuyết...

   35 p iemh 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phân phối nhị thức; phân phối siêu bội; phân phối Poisson; phân phối chuẩn; phân phối Chi bình phương; phân phối Student;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p iemh 24/09/2022 2 0

 • Tài liệu tập huấn Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học môn Toán

  Tài liệu tập huấn Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học môn Toán

  Mục tiêu chính của "Tài liệu tập huấn Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học môn Toán" này nhằm cung cấp một số cơ sở lí luận, cách thức đánh giá thường xuyên, cách thức lượng hóa các năng lực, phẩm chất và kết quả học tập các môn học qua đánh giá thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p iemh 22/08/2022 21 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất; Mẫu ngẫu nhiên và bài toán ước lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p iemh 24/06/2022 57 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thuyết thống kê; Phân tích phương sai; Phân tích dãy số thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p iemh 24/06/2022 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics