• Giáo trình Hoạt tính vi sinh vật đất

  Giáo trình Hoạt tính vi sinh vật đất

  Giáo trình Hoạt tính vi sinh vật đất trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ giữa vi sinh vật và cây trồng, những hoạt động chủ yếu của vi sinh vật đất, vi sinh vật gây bệnh cây, công nghệ sản xuất phân bón vi sinh, tác động qua lại giữa hệ sinh thái đất với khu hệ vi sinh vật.

   50 p iemh 27/04/2020 78 0

 • Giáo trình Sinh học thực vật

  Giáo trình Sinh học thực vật

  Giáo trình Sinh học thực vật trình bày các nội dung chính sau: Nhân giống In Vitro, những nguyên tắc của nuôi cấy mô, tái sinh cây con trong nuôi cấy mô, nhân giống cây con bằng biện pháp nuôi cấy mô, lịch sử phát triển của nuôi cấy mô thực vật, nhân giống bằng con đường phát sinh phôi vô tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p iemh 27/04/2020 49 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 3: Một số quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bội H, liên hệ giữa B(n,p) và H(N,M A,n), phân phối Poisson P,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p iemh 27/04/2020 56 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, biến ngẫu nhiên rời rạc, biến ngẫu nhiên liên tục, hàm phân phối (tích lũy), các tham số đặc trưng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p iemh 27/04/2020 47 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 1: Đại cương về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Bổ túc về tập hợp và giải tích tổ hợp, hiện tượng ngẫu nhiên, phép toán trên các biến cố, quan hệ giữa các biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p iemh 27/04/2020 25 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 4: Lý thuyết mẫu và ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng thể và mẫu, các đặc trưng của tổng thể, các đặc trưng của mẫu, lý thuyết ước lượng, ước lượng điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo

   29 p iemh 27/04/2020 22 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngầu nhiên liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p iemh 27/04/2020 22 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 4: Đại lượng ngẫu nhiên 2 chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng ngẫu nhiên 2 chiều, phân phối lề, phân phối biên duyên, độc lập về xác suất của X,Y,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p iemh 27/04/2020 22 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 6: Ước lượng tham số của tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng điểm, ước lượng khoảng. Cuối bài giảng còn có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   12 p iemh 27/04/2020 22 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mẫu và phương pháp mẫu, các đặc trưng số cơ bản của tổng thể và mẫu, phân phối của các đặc trưng mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p iemh 27/04/2020 24 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 0 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 0 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 0: Giải tích tổ hợp"cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị lặp. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Toán học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p iemh 27/04/2020 25 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 1: Xác suất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử ngẫu nhiên và biến cố ngẫu nhiên, quan hệ giữa các biến cố, tính chất của biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p iemh 27/04/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics