• Ebook Luận Anh văn (English composition): Phần 1

  Ebook Luận Anh văn (English composition): Phần 1

  Cuốn sách "Luận Anh văn (English composition)" được biên soạn dành cho các thí sinh đang chuẩn bị thi các chứng chỉ tiếng Anh. Phần 1 trình bày các đề luận thi vấn đáp các kỳ thi lấy chứng chỉ A - B - C;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   55 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Luận Anh văn (English composition): Phần 2

  Ebook Luận Anh văn (English composition): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Luận Anh văn (English composition)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đề luận Anh văn trong các kỳ thi chứng chỉ B - C; Luận văn miêu tả; Luận văn thuật sự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   239 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Viết đúng tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Viết đúng tiếng Anh: Phần 1

  Ebook "Viết đúng tiếng Anh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những tiếng cần phân biệt; Những động từ cần phân biệt; Những danh từ cần phân biệt; Những trạng từ cần phân biệt; Những giới từ cần phân biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Viết đúng tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Viết đúng tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Viết đúng tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những lỗi về động từ; Những lỗi về danh từ; Những lỗi về trạng từ; Những lỗi mạo từ; Những lỗi về đại danh từ; Thuật dịch một số từ ngữ Việt sang Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay: Phần 1

  Ebook Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay" trình bày những nội dung về: những vấn đề chung về chủ nghĩa cơ hội; quan niệm về chủ nghĩa cơ hội; tác hại của chủ nghĩa cơ hội đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; C. Mác và Ph. Ăngghen...

   104 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay: Phần 2

  Ebook Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay" tiếp tục trình bày những nội dung về: V.I. Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội; bài học kinh nghiệm và ý nghĩa cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội;... Mời các bạn cùng...

   178 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1): Phần 1

  Ebook Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1)" trình bày về: bối cảnh quốc tế, trong nước và các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng; luận cứ phê phán các quan điểm phủ nhận thành quả cách mạng của nước ta trong hơn 90 năm qua; luận cứ...

   112 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1): Phần 2

  Ebook Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1)" tiếp tục trình bày về: luận cứ phê phán quan điểm cho rằng một đảng cầm quyền không thể có dân chủ, chỉ dẫn đến độc tài, trái với nguyên tắc pháp quyền; đất nước rơi vào yếu thế, lạc hậu do sự lãnh đạo sai...

   214 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới" trình bày những nội dung sau: Phần thứ nhất - về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phần thứ hai - công cuộc đổi mới, cách mạng và sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   266 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới" tiếp tục trình bày những nội dung sau: Phần thứ ba - về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phần thứ tư - về những vấn đề quốc tế và đối ngoại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   260 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020): Phần 1

  Ebook Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2000)" trình bày những nội dung về: Những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ khi bình thường hóa đến nay; quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên một số lĩnh vực chủ yếu trong 25 năm (1995-2020);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p iemh 27/01/2023 0 0

 • Ebook Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020): Phần 2

  Ebook Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2000)" tiếp tục trình bày những nội dung về: Đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau 25 năm bình thường hóa và triển vọng quan hệ hai nước trong những năm tới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p iemh 27/01/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics