Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “hàm số”

Bài viết đề cập một số vấn đề cơ bản của việc xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh phổ thông trong dạy học môn Toán chủ đề “Hàm số”.