Nghiên cứu mô phỏng cấu trúc nano xốp từ cụm phân tử Zn12O12

Bài viết trình bày việc sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ kết hợp gần đúng liên kết chặt (DFTB) để dự đoán một số pha cấu trúc nano xốp từ cụm phân tử Zn12O12 bằng phương pháp tiếp cận từ dưới lên.