Ebook Tạo dựng tương lai - Vai trò của các viện Đại học Hoa Kỳ: Phần 2

Trong cuốn sách "Tạo dựng tương lai - Vai trò của các viện Đại học Hoa Kỳ", tác giả đã đề cập hàng loạt vấn đề của đại học và liên quan đến đại học, cũng như những nguy cơ đang chờ đợi đại học trong thời đại cách mạng công nghệ thông tin và thời đại thương mại hóa ngày càng tăng với sự tiến bộ kỹ thuật. Ebook Tạo dựng tương lai - Vai trò của các viện Đại học Hoa Kỳ: Phần 2 này sẽ trình bày một số nội dung chính sau: Chi phí giáo dục đại học, nghiên cứu sự tín thác của công chúng, phục vụ công chúng như một bổn phận xã hội từ nông trại đến công ty tư nhân đến vùng nội đô, công nghệ thông tin, quản trị và lãnh đạo, viện đại học mới. Mời các bạn cùng tham khảo.