Ebook Tạo dựng tương lai - Vai trò của các viện Đại học Hoa Kỳ: Phần 1

Quyển sách "Tạo dựng tương lai" của Frank H. T. Rhodes bàn về vai trò và sứ mệnh đặc biệt của đại học nghiên cứu của Hoa Kỳ. Nội dung sách gồm có 13 ý chính, trong ebook "Tạo dựng tương lai - Vai trò của các viện Đại học Hoa Kỳ: Phần 1" sau đây sẽ trình bày về: Sự ra đời của các viện đại học Hoa Kỳ, các viện đại học nghiên cứu Hoa Kỳ ngày nay, chuyển đổi tính chuyên nghiệp, khôi phục cộng đồng, dạy học như một thiên chức đạo đức, giáo dục bậc đại học nắm bắt lại chương trình học, giáo dục chuyên nghiệp và sau đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.