Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 1

Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển, tri thức cho phát triển, tiếp cận tri thức và hấp thụ nó trong nền kinh tế toàn cầu mới. Mời các bạn cùng tham khảo.