Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8: Trao đổi chất và năng lượng

Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8 Trao đổi chất và năng lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm trao đổi chất; Đồng hóa và dị hóa; Năng lượng tự do; Adenosine triphosphate (ATP); Quá trình vận chuyển điện tử; Cơ chế tổng hợp ATP. Mời các bạn cùng tham khảo!