Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 8 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 8 Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình; Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!