Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Chủ nghĩa xã hội khoa học? Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH; Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học.