Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

"Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH" trình bày cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.