Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo; Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!