Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân tộc; Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!