Xu hướng nghiên cứu liên quan chủ đề kiểm tra, đánh giá trực tuyến trong giai đoạn 1989 - 2021: Dữ liệu từ Scopus

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông làm thay đổi các hình thức học tập, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến kiểm tra, đánh giá trực tuyến. Bài báo áp dụng phương pháp trắc lượng thư mục khoa học đối với bộ dữ liệu chứa 953 tài liệu liên quan đến chỉ đề kiểm tra, đánh giá trực tuyến.