Vai trò, nội dung và phương pháp quản lý chất lượng dạy học của người giáo viên

Bài viết trình bày và phân tích hệ thống những kiến thức và kỹ năng quản lý chất lượng các hoạt động dạy học. Đây là nội dung được coi trọng trong quá trình đổi mới chương trình đào tạo sư phạm và chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.