Ứng dụng hệ thống Gnomio để triển khai hiệu quả mô hình blended learning trong giảng dạy

Bài viết này giới thiệu mô hình học tập kết hợp dưới sự hỗ trợ của hệ thống quản lý học tập Gnomio (LMS Moodle online). Việc sử dụng mô hình học tập kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn trong quá trình dạy và học tại các trường Đại học, Cao đẳng trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.