Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong xây dựng xã hội mới

Bài viết trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, mục tiêu của giáo dục; Quan điểm Hồ Chí Minh về đối tượng giáo dục; Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục; Quan điểm Hồ Chí Minh về nguyên tắc và phương pháp giáo dục.