Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, sinh viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, sinh viên (TNSV).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.