Tư duy phản biện của sinh viên ngành Giáo dục chính trị trường Đại học Đồng Tháp

Từ việc nghiên cứu khái niệm tư duy phản biện và vai trò của nó, tác giả phân tích những số liệu khảo sát, phỏng vấn sinh viên, qua đó làm rõ những lợi ích của tư duy phản biện, sự cần thiết cần phải trang bị tư duy phản biện, tìm hiểu về những khó khăn sinh viên gặp phải trong quá trình rèn luyện và phát triển tư duy phản biện. Tiếp đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp.