Thực trạng và giải pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện Múa Việt Nam

Bài viết sẽ khái quát những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của chi bộ. Trên cơ sở lí luận nêu trên, tác giả phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế trong hoạt động của chi bộ ở Học viện Múa Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng chi bộ đảng ở Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh.