Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giảng dạy và học tập lí luận trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Tư tưởng chính yếu mang tầm triết lí của công tác huấn luyện, giảng dạy và học tập lí luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là học gắn liền với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, quá trình giáo dục đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn. Theo Người, quá trình dạy - học phải luôn trả lời cho các câu hỏi: Dạy ai, ai dạy, dạy cái gì, tài liệu dạy học và đặc biệt phải chọn phương pháp dạy sao cho ngắn gọn, dễ nhớ và thiết thực.