Thấm nhuần quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Bài viết nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; một số kết quả trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.