Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

Bồi dưỡng thường xuyên phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo. Tạp chí có kết cấu gồm các mục: giáo dục Đại học, nghiên cứu trao đổi, thực tiễn kinh nghiệm, thông tin - tư liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.