Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay (1930-2018) là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.