Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học hiện nay

Giáo dục ý thức chính trị (YTCT) cho sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các trường đại học, nhằm góp phần tạo ra một lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng YTCT của sinh viên cũng như hoạt động giáo dục YTCT cho sinh viên, từ đó đề ra các giải pháp giáo dục toàn diện, hiệu quả.