Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

Trong bài viết này, tác giả muốn làm rõ tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ này trong thời gian tới.