Giải quyết khiếu nại trong phân công giảng dạy tại trường THCS H trực thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo huyện X, tỉnh Y

Giải quyết khiếu nại trong phân công giảng dạy tại trường THCS H trực thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo huyện X, tỉnh Y
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.