Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng: Phần 1 - TS. Phạm Ngọc Anh (chủ biên)

Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng" do TS. Phạm Ngọc Anh (chủ biên) biên soạn giúp bạn đọc hiểu một cách rõ nét hơn những quan niệm mang tính tổng quát về văn hóa Đảng và những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa Đảng, sự truyền bá và vận dụng những tri thức văn hóa tiên tiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung của văn hóa Đảng. Cuốn sách cũng đã dành một phần để đề xuất phương hướng quan điểm, nội dung, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa Đảng ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.