Ebook Tự học nhanh Internet bằng hình ảnh: Phần 1 - NXB Giáo dục

Phần 1 của cuốn Ebook Tự học nhanh Internet bằng hình ảnh giới thiệu tới các bạn về giao kết với Internet; duyệt xem World Wide Web; gửi và nhận các thông điệp thư; đọc và niêm yết các thông điệp nhóm tin. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.