Ebook Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 2

Luật Giáo dục 2005 trong quá trình thực hiện và áp dụng đã cho thấy một số nội dung không còn phù hợp với thực tế, cần phải có những sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này để đáp ứng và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho giáo dục. Chính vì thế mà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 25 tháng 11 năm 2009. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách 'Tìm hiểu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục' để biết thêm chi tiết.