Ebook Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp

Ebook "Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp" được trình bày dưới dạng song ngữ Việt-Anh. Các thuật ngữ được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt, trang cạnh đó là phiên bản tiếng Anh tương ứng. Tiếp theo, để giúp người sử dụng tra cứu thuật ngữ theo tiếng Anh, ở phần cuối của cuốn thuật ngữ, trình bày danh sách tham chiếu các thuật ngữ theo trình tự bảng chữ cái tiếng Anh. Các thuật ngữ và định nghĩa thuật ngữ tiếng Việt được trích từ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.