Ebook Thanh Hóa thế và lực mới trong thế kỷ XXI: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Ebook Thanh Hóa thế và lực mới trong thế kỷ XXI: Phần 1 trình bày những thông tin tổng quan về mảnh đất và con người Thanh Hóa; các tổ chức xã hội, tổ chức hành chính kinh tế - xã hội tại Thanh Hóa. Tài liệu giúp các bạn hiểu hơn về Thanh Hóa một vùng đất nằm ở phía Nam vùng trọng điểm kinh tế Bắc bộ.