Ebook Ngữ pháp TOEIC: Phần 1

"Ebook Ngữ pháp TOEIC: Phần 1" trình bày hệ thống các chủ điểm ngữ pháp cần biết trong bài thi TOEIC; hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn; thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn; quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn; quá khứ đơn hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn; tương lai đơn và tương lai tiếp diễn; tương lai hoàn thành và tương lai...