Ebook Khổng Tử gia giáo: Phần 1

Khổng Tử được người đời tôn xưng là vạn thế sư biểu”, tư tưởng giáo dục của ông được xem là cơ sở của nền giáo dục Nho giáo ở các triều đại phong kiến nước ta. Mặc dù có những hạn chế nhất định, nhưng trong tư tưởng giáo dục của Khổng Tử, vẫn có những hạt nhân hợp lý, tích cực mà chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và vận dụng. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu Gia giáo của Khổng Tử để biết thêm về các tư tưởng giáo dục của Khổng Tử.