Ebook Khoa học lôgíc và bách khoa thư các Khoa học triết học I (Logik Der Enzykclopadie): Phần 1

Tài liệu Khoa học lôgíc và bách khoa thư các Khoa học triết học I (Logik Der Enzykclopadie) tóm lược tinh túy của bộ Khoa học Logíc, và là định bản về Lôgíc học, cũng là về phép biện chứng nổi tiếng của Hegel. tài liệu được dịch, giới thiệu và chú giải cặn kẽ đến từng tiểu đoạn như học thuyết về tồn tại, học thuyết về bản chất, học thuyết về khái niệm. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của tài liệu.