Ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về Góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát, tăng cường công tác giám sát của tổ chức đảng, nhân dân giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, việc ban hành hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp trong phòng, chống tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo.