Ebook Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - Kinh nghiệm của các quốc gia: Phần 1

Tài liệu được chia thành 5 nội dung, phần 1 tài liệu gồm 3 nội dung đầu trình bày về: Chiến lược phát triển nền giáo dục một số quốc gia và tổ chức quốc tế; tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010; các chính tài liệu và giải pháp chung cấp hệ thống. Tài liệu được hình thành trên cơ sở các công trình nghiên cứu và các báo cáo khoa học của nhiều tác giả được Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn, mời các bạn cùng tham khảo.