Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dạy và học trực tuyến các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ở nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành khảo sát 514 người học để có số liệu phân tích các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả học trực tuyến đối với các môn lý luận chính trị. Bài viết đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy, học trực tuyến các môn lý luận chính trị là vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn.