Biện pháp nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho sinh viên đại học sư phạm

Bài viết nghiên cứu những nguyên tắc để đề xuất các biện pháp và trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp (GDHN) cho sinh viên đại học sư phạm. Những biện pháp này bao gồm: Xây dựng yêu cầu cần đạt (Chuẩn đầu ra) về năng lực GDHN cho SV đại học sư phạm, xây dựng quy trình phát triển năng lực GDHN cho SV sư phạm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung, phương pháp phát triển năng lực GDHN cho SV sư phạm,...