Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 5 - ThS. Mai Hữu Bốn

Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 5 - Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước trình bày khái niệm, quan điểm, cơ sở lý luận, các phương pháp, hình thức thiết kế tổ chức, định biên.