Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 3 - ThS. Mai Hữu Bốn

Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 3 - Tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương trình bày cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương, mô hình tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương và một số nội dung khác.