Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 1 - ThS. Mai Hữu Bốn

Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 1 - Lý thuyết chung về tổ chức trình bày khái niệm, bản chất tổ chức, phân loại tổ chức, các yếu tố cơ bản của tổ chức, các giai đoạn phát triển tổ chức.