Bài giảng Lập trình Java - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java

Bài giảng Lập trình Java - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc một chương trình Java; Dịch và thực thi chương trình Java; Hằng, biến, kiểu dữ liệu; Toán tử và biểu thức; Mảng; Chuỗi; Nhập xuất dữ liệu; Cấu trúc điều khiển.