Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 2: Biểu diễn số nguyên

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 2: Biểu diễn số nguyên trình bày các nội dung chính sau: Hệ cơ số q tổng quát, chuyển đổi giữa các hệ cơ số, số nguyên không dấu, số bù 1 và số bù 2, tính giá trị không dấu và có dấu, phép dịch bit và phép xoay,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.