Tạp chí Giáo dục số 256 (Kì 2 – 2/2011)

Trong số này giới thiệu tới bạn đọc một số bài viết nổi bật như: Những bài học giáo dục của Bác Hồ từ mở lớp huấn luyện ở Pắc Bó; quan điểm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực và nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở nước ta hiện nay,...cùng một số bài viết khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.