• Quyết định 2500/QĐ-CT năm 2013

  Quyết định 2500/QĐ-CT năm 2013

  Quyết định 2500/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

   11 p iemh 04/08/2021 43 0

 • Quyết định 2503/QĐ-CT năm 2013

  Quyết định 2503/QĐ-CT năm 2013

  Quyết định 2503/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành.

   41 p iemh 04/08/2021 39 0

 • Quyết định 2504/QĐ-CT năm 2013

  Quyết định 2504/QĐ-CT năm 2013

  Quyết định 2504/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành.

   13 p iemh 04/08/2021 37 0

 • Quyết định Số: 645/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số: 645/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số 645/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   5 p iemh 04/08/2021 40 1

 • Quyết định Số: 773/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số: 773/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số 773/QĐ-BGDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   6 p iemh 04/08/2021 37 0

 • Quyết định Số: 5781/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số: 5781/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số 5781/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

   6 p iemh 04/08/2021 38 0

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

  Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

  Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

   8 p iemh 04/08/2021 42 0

 • Thông tư số: 21/2015/TT-BCA

  Thông tư số: 21/2015/TT-BCA

  Thông tư số: 21/2015/TT-BCA ban hành nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc; căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

   6 p iemh 04/08/2021 36 0

 • Thông tư số: 20/2015/TT-BCA

  Thông tư số: 20/2015/TT-BCA

  Thông tư số: 20/2015/TT-BCA ban hành nội quy trường giáo dưỡng; căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

   6 p iemh 04/08/2021 32 0

 • Thông tư số: 19/2015/TT-BTP

  Thông tư số: 19/2015/TT-BTP

  Thông tư số: 19/2015/TT-BTP quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị...

   28 p iemh 04/08/2021 35 0

 • Quyết định số 1234/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 1234/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 1234/QĐ-BGDĐT quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ. Mời các bạn tham khảo!

   7 p iemh 04/08/2021 36 0

 • Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT trình bày quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn tham khảo!

   6 p iemh 04/08/2021 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics