• Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 98 tháng 3/2019

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 98 tháng 3/2019

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 98 tháng 3/2019 với các bài viết: liên kết của các hệ thống Giáo dục Đại học Quốc gia; cổ vũ cho giáo dục Đại học Hoa Kỳ; tài trợ dựa trên hiệu suất như một chính sách tân khai phóng; Đài Loan các trường đại học trong một xã hội già hóa...

   44 p iemh 26/05/2020 12 0

 • Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 99 tháng 4/2019

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 99 tháng 4/2019

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 99 tháng 4/2019 với các bài viết dịch chuyển sinh viên xem xét lại việc chảy máu chất xám; tôn giáo như động lực thúc đẩy quốc tế hóa; giáo dục cho người trên 18 và tài trợ ở Anh, báo cáo Augar Claire Callender; kết quả tốt nghiệp sinh viên quốc tế tại Anh Quốc...

   48 p iemh 26/05/2020 5 0

 • Tài liệu tập huấn - Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học

  Tài liệu tập huấn - Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học

  Tài liệu tập huấn - Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học được biên soạn dành cho hiệu trưởng trường mầm non và tiểu học, chú trọng đến việc nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng trường mầm non và tiểu học nói chung, năng lực quản...

   100 p iemh 26/05/2020 9 0

 • Ebook Nền giáo dục Việt Nam - Đổi mới căn bản, toàn diện

  Ebook Nền giáo dục Việt Nam - Đổi mới căn bản, toàn diện

  Tài liệu nhằm giới thiệu thêm thông tin và kiến thức cần thiết cho việc đẩy nhanh mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục và đào tạo Việt Nam, tài liệu gồm nhiều bài viết công trình nghiên cứu về thời cơ, thách thức đặt ra đối với nền giáo dục - đào tạo Việt Nam, trên cơ sở đó các tác giả cũng đề xuất một số phương án...

   307 p iemh 26/05/2020 9 0

 • Động lực và tiềm năng đào tạo đại học trực tuyến tại Việt Nam trong thời đại 4.0

  Động lực và tiềm năng đào tạo đại học trực tuyến tại Việt Nam trong thời đại 4.0

  Bài viết nghiên cứu động lực và tiềm năng đào tạo đại học trực tuyến tại Việt Nam trong thời đại 4.0 hiện nay. Sử dụng phương pháp thu thập, thống kê thông tin và phỏng vấn, tác giả đã chỉ ra động lực và thách thức đối với các bên liên quan; cũng như tiềm năng và thực trạng đào tạo trực tuyến đại học tại Việt Nam hiện nay.

   12 p iemh 26/05/2020 4 0

 • Một số vấn đề về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Một số vấn đề về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  Bài viết nhằm đề cập đến một số vấn đề về đào tạo theo tín chỉ: Đặc điểm của đào tạo theo tín chỉ, những ưu điểm và hạn chế theo hệ thống tín chỉ, thực trạng và giải pháp để thực hiện thành công phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam.

   9 p iemh 26/05/2020 3 0

 • Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở nước ta hiện nay

  Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở nước ta hiện nay

  Xã hội hóa giáo dục (XHHGD) là một chủ trương mang tính toàn diện và đồng bộ. Để thực hiện tốt chủ trương đó, cần thiết phải triển khai đồng bộ các giải pháp, đó là: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong toàn xã hội; huy động nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân để phát triển giáo dục – đào tạo;...

   6 p iemh 26/05/2020 1 0

 • Giáo dục vì sự phát triển bền vững – một yêu cầu cấp thiết trong hội nhập giáo dục

  Giáo dục vì sự phát triển bền vững – một yêu cầu cấp thiết trong hội nhập giáo dục

  Ở các nước tiên tiến, GDBV trong trường Đại học đã được tiến hành nhiều năm qua với nhiều cách tiếp cận phong phú. Bài viết này giới thiệu một số hình thức tổ chức GDBV phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội nước ta và TP HCM nói riêng.

   6 p iemh 26/05/2020 1 0

 • Phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên qua hoạt động tự định hướng học tập

  Phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên qua hoạt động tự định hướng học tập

  Tự định hướng học tập là một phương pháp dạy học theo quan điểm hướng vào người học, tạo cho sinh viên những phẩm chất như tích cực, chủ động, độc lập, tự tin và có định hướng mục tiêu. Hoạt động tự định hướng học tập cũng đòi hỏi ở giảng viên năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, quản lí để có thể hướng dẫn sinh viên...

   8 p iemh 26/05/2020 3 0

 • Vấn đề giáo dục trong nội dung chủ thuyết phát triển Việt Nam

  Vấn đề giáo dục trong nội dung chủ thuyết phát triển Việt Nam

  Mỗi hệ thống đều có cái huyệt, chỉ khi bấm huyệt hệ thống mới vận động và phát triển. Vậy huyệt của giáo dục Việt Nam hiện nay là gì? Vấn đề này được giải quyết bắt đầu từ sự nghiên cứu bản chất quá trình giáo dục “Cấu trúc quản lý thuộc tính…”, nghiên cứu thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay, từ đó phát hiện những vấn...

   11 p iemh 26/05/2020 2 0

 • Giáo dục ý thức nhân văn toàn cầu – một định hướng tất yếu của giáo dục hiện đại

  Giáo dục ý thức nhân văn toàn cầu – một định hướng tất yếu của giáo dục hiện đại

  Phản ánh các đặc điểm đặc thù của nền văn minh toàn thế giới hiện đại, định hướng vào con người như giá trị và mục đích tối cao của tiến trình lịch sử toàn thế giới, vào các giá trị nhân văn chung nhân loại như định hướng chủ đạo trong hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề toàn cầu, ý thức nhân văn toàn cầu cũng còn bao hàm trong...

   6 p iemh 26/05/2020 1 0

 • Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục các trường trung học phổ thông

  Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục các trường trung học phổ thông

  Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục nói chung, cán bộ quản lí bậc trung học phổ thông nói riêng là nhiệm vụ có tính cấp bách và lâu dài đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.

   9 p iemh 26/05/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics