• Ebook Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác: Phần 2

  Ebook Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận thức duy vật lịch sử của C.Mác - cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p iemh 27/06/2020 6 0

 • Ebook Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác: Phần 1

  Ebook Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác" cung cấp cho người học các kiến thức: Những cách tiếp cận chính với văn hóa trong triết học Mác xít, nhận thức duy vật lịch sử của C.Mác - cơ sở pháp luận cho việc nghiên cứu văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p iemh 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" nêu lên tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam, quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH; quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p iemh 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   37 p iemh 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh" giới thiệu cơ sở hình thành, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p iemh 27/06/2020 2 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng trình bày các nội dung về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, lực lượng đại đoàn kết dân tộc, hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc, vai trò của đoàn kết quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p iemh 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc" gồm 2 phần trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p iemh 27/06/2020 4 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các nội dung về quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   39 p iemh 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Nội dung bài giảng trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và về xây dựng con người mới. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   39 p iemh 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng về Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Bài giảng về Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Mục tiêu của môn học: Cung cấp cho SV những nội dung cơ bản Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, giúp sinh viên vận dụng kiến thức để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

   96 p iemh 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Vật chất và ý thức

  Bài giảng Vật chất và ý thức

  Bài giảng "Vật chất và ý thức" trình bày các nội dung như sau: Định nghĩa phạm trù vật chất; vật chất và vận động; không gian và thời gian. Để nắm bắt kiến thức chi tiết mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

   86 p iemh 27/06/2020 2 0

 • Bài giảng Đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền

  Bài giảng Đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền

  Bài giảng Đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, vận dụng vào điều kiện của Đảng ta hiện nay, góp phần xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ mới.

   52 p iemh 27/06/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics