• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cộng hòa xã hội và xây dựng cộng hòa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ...

   41 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đối tượng của tư tưởng Hồ Chí Minh; Phương pháp nghiên cứu; Ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Vận dụng tư tưởng hồ Chí Minh và công...

   18 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế...

   19 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và con người cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người; Xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

   38 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Cơ cấu xã...

   30 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo; Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p iemh 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Chủ nghĩa xã hội khoa học? Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH; Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học.

   52 p iemh 29/11/2021 6 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p iemh 29/11/2021 4 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân tộc; Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p iemh 29/11/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics