• Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002) trình bày các nội dung chính sau: 72 năm truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng công tác tham mưu và phục vụ,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   66 p iemh 25/10/2019 200 1

 • Tạp chí Cộng sản Số 22 (8-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 22 (8-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 22 (8-2002) trình bày các nội dung chính sau: Chào mừng kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI, kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng và Tạp chí Cộng sản ra số đầu,... Mời quý độc giả tham khảo.

   71 p iemh 25/10/2019 210 1

 • Tạp chí Cộng sản Số 18 (6-2003)

  Tạp chí Cộng sản Số 18 (6-2003)

  Tạp chí Cộng sản Số 18 (6-2003) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6),... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   66 p iemh 25/10/2019 200 1

 • Tạp chí Cộng sản Số 14 (5-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 14 (5-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 14 (5-2002) trình bày các nội dung chính sau: Chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XI, nhân kỷ niệm lần thứ 112 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   87 p iemh 25/10/2019 206 1

 • Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p iemh 25/10/2019 211 1

 • Tạp chí Cộng sản Số 21 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 21 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 21 (7-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm lần thứ 55 Ngày Thương Binh, Liệt sĩ;... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p iemh 25/10/2019 220 1

 • Tạp chí Cộng sản Số 20 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 20 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 20 (7-2002) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể để quyết định những công việc hệ trọng của đất nước, mười năm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng và những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   66 p iemh 25/10/2019 305 1

 • Tạp chí Cộng sản Số 19 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 19 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 19 (7-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p iemh 25/10/2019 314 1

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học "100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin" (1920-2020)

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin" (1920-2020)

  Kỷ yếu thông tin đến các bạn một số bài viết: Cách mạng của triết học Mác và vấn đề giảng dạy triết học Mác - Lênin trong trường đại học hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, giá trị trường tồn và sức sống thời đại, những cốt lõi tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin,...

   691 p iemh 29/03/2021 172 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics